فقیر کسی نیست که کم دارد بلکه کسی است که خواهش هایش زیاد است
 
 


در جوانی پیر باش تا در پیری جوان

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X